Horuz

33 teksty – auto­rem jest Ho­ruz.

Wiesz cze­go się cza­sem boję ? Że za­pomnę. Za­pomnę po co biegnę. Dokąd biegnę. Dlacze­go biegnę. Boję się, że po­dob­nie jak mi­liony in­nych ludzi zacznę ten bieg do ce­lu o którym za­pomnę i będę tak po pros­tu biegł nieświado­mie, do nikąd. Dla­tego za­pisuję so­bie wskazówki wszędzie. W komórce, na lap­to­pie, w zeszy­tach. Drob­ne przy­pom­nienia o war­tościach i o ideałach. Abym nie zobojętniał. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 czerwca 2011, 22:36

Ja za swo­je ideały dałbym się spa­lić. A Ty ? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 maja 2011, 23:36

Życie to względność ot­wartych od zam­kniętych powiek. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 29 marca 2011, 22:25

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 21 marca 2011, 19:46

Zat­rważające ile mądrości w ludziach, którzy zaz­na­li cier­pienia a ile głupo­ty i pus­tki w tych, którzy nig­dy o nim na­wet nie słyszeli. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 marca 2011, 18:34

W dzi­siej­szych cza­sach niez­wykłość prze­jawia się w by­ciu zwykłym. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 marca 2011, 19:46

Nie try­wiali­zuj prob­lemów in­nych. Nie ośmie­szaj ich. Każdy ma ta­kie prob­le­my na ja­kie go stać. Na­wet naj­bar­dziej błahe mogą dla ko­goś sta­nowić powód do tros­ki i zmartwień. 

aforyzm
zebrał 69 fiszek • 27 lutego 2011, 21:13

Kiedy spot­kasz cza­sami sa­mot­ność na swo­jej drodze po­roz­ma­wiaj z nią szczerze. Zdzi­wisz się, bo ona wie o To­bie rzeczy, o które sam byś siebie nig­dy nie po­dej­rze­wał! Lecz gdy zacznie wpływać na Two­je życie codzien­ne i sa­mopoczu­cie, nie słuchaj jej i nie kon­ty­nuuj zna­jomości. Ona po pros­tu będzie chciała mieć Cię tyl­ko dla siebie, po­nieważ jest sa­mot­na i pot­rze­buje towarzystwa. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 lutego 2011, 21:22

Udaję przed Tobą, że wszys­tko w porządku kiedy jest źle bo byłoby mi jeszcze gorzej, gdy­byś zmar­twiła się z mo­jego powodu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 lutego 2011, 18:39

Zdys­tansuj się do swoich prob­lemów. Moc­no praw­do­podob­ne, że za ja­kiś czas będziesz się z nich śmiał. 

aforyzm
zebrał 84 fiszki • 17 lutego 2011, 16:40
Horuz

...Lecz wiem, że już nadchodzi czas Gdy będzie musiał każdy z nas Uznać ten krzyk, ten krzyk, ten krzyk z mych niemych ust Za swój!!!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność